Leveringsvoorwaarden & Retourbeleid

DomShop / Domkerk Winkel
KVK: 30084805
Achter de Dom 1
3512 JN Utrecht
info@domkerk.nl
030 – 231 04 03

De producten die we aanbieden op onze website van de DomShop, kunnen we doorgaans binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling leveren. Wanneer de levering van producten langer gaat duren dan vijf werkdagen, nemen we contact met u op. Bestellingen gedaan door particuliere klanten pakken we gratis in met cadeaupapier. Voor verzendingen maken we gebruik van de diensten van Post NL.

Verzendkosten
Binnen Nederland: €3,50

Bedrijven / instellingen die grote bestellingen willen plaatsen (bijvoorbeeld relatiegeschenken), kunnen het best contact met ons opnemen:  domshop@domkerk.nl.
Graag adviseren wij u, toegespitst op uw situatie.

Betaalwijze
U kunt bestellingen van de webwinkel betalen via Ideal.

Disclaimer en algemene voorwaarden
Deze website is eigendom van de Domkerk/ de DomShop te Utrecht.

De DomShop streeft ernaar correcte en actuele informatie te verstrekken via deze site, maar verstrekt geen garanties voor de juistheid en volledigheid daarvan. De informatie is uitsluitend indicatief bedoeld en is aan wijziging onderhevig. De DomShop wijst iedere aansprakelijkheid af, onder meer voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie op deze site. De gebruiker draagt zelf verantwoordelijkheid voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid daar. De DomShop aanvaardt tevens geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door De DomShop worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen door anderen – of die verwijzen naar- de site van de DomShop.

Terugsturen van producten die thuis geleverd zijn

Als het product is beschadigd of niet overeenkomt met de bestelling
-De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij de DomShop daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard.
-Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de DomShop de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan terug te betalen.
-De kosten voor retourzending (met toestemming van De DomShop) zijn in dat geval gratis. U kunt uw goederen, inclusief de factuur/pakbon, terugsturen volgens onze aanwijzingen. Schrijf op de factuur/pakbon de reden van de retourzending.
Zodra wij uw retourzending ontvangen hebben, ontvangt u binnen drie dagen een e-mail van ons. We laten u dan weten of uw product wordt vervangen, of dat uw betaalde bedrag wordt teruggestort op uw rekening.

Als het product niet beschadigd is, maar u wilt het terug sturen
-Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na toezending aan de DomShop terug te sturen. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.
-Zodra wij uw retourzending ontvangen hebben, ontvangt u een e-mail van ons met informatie over de afhandeling van deze retourzending en de retourbetaling; dit kan maximaal 14 dagen duren.

Hoe gaan wij om met uw gegevens?
Wij respecteren de privacy van al onze gebruikers en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft, met zorg wordt behandeld. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bestelling te verwerken en om de dienstverlening en de inhoud van onze website te verbeteren.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Voor leveringen via deze site zijn de onderstaande leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en de DomShop gesloten overeenkomsten. Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2 Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan De DomShop opdracht heeft gegeven tot de levering van producten.

Artikel 3 Prijs
a. De prijzen van alle boeken die via deze site kunnen worden besteld zijn inclusief 9 procent omzetbelasting (btw), de prijzen van niet-boeken zijn inclusief 21 procent btw, tenzij anders is vermeld.
b. De prijzen van goederen die op deze site zijn vermeld zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook.
c. De DomShop is gerechtigd opgegeven prijzen van in het buitenland uitgegeven producten, die op de website aangeboden worden, te verhogen, wanneer wijzigingen in de betreffende valuta daartoe aanleiding mochten geven.

Artikel 4. Levering
De door de DomShop opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding. De DomShop doet haar uiterste best u van afwijkende levertijden op de hoogte te houden.

Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
a. De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij de DomShop daarvan binnen acht (8) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard en vervalt voor koper ieder recht in verband levering van de producten.
b. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de DomShop de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
c. Indien koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft hij het recht het product binnen twee (2) weken na aflevering aan de DomShop te retourneren. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van koper.

Artikel 6 Betaling
a. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
b. De DomShop levert de bestelde producten als de vooruitbetaling door haar is ontvangen, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen.
c. Voor iedere bestelling zullen kosten voor verzending in rekening worden gebracht, tenzij anders is vermeld.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
De door de DomShop geleverde goederen blijven haar eigendom totdat alle vorderingen van de DomShop volledig zijn betaald. Het risico ter zake van de goederen gaat over op het moment van levering aan de koper.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door de DomShop geleverde producten worden door koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd. De DomShop garandeert niet dat de aan koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 9. Communicatie
Voor verkeerde dan wel vertraagde verzending van bestelgegevens en mededelingen als gevolg van het gebruik van het Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen koper en de DomShop, dan wel tussen de DomShop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen koper en de DomShop, is de DomShop niet aansprakelijk.

Artikel 10. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de DomShop ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat de DomShop gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 11. Uitsluiting precedentwerking
Wanneer door de DomShop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De koper kan nooit enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de DomShop deze voorwaarden soepel toepast en eerder afwijkingen daarvan heeft toegelaten.

Artikel 12
Op overeenkomsten gesloten tussen de DomShop en koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.